IBS / Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Zgłoszenie wyników badań do patentowania lub zgłoszenie "Know-How"

Zgodnie z uchwałą Senatu PW 261/XLVIII/2015 z dnia 11.03.2015 r. i Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji (załącznik do uchwały) na Twórcach ciąży obowiązek zawiadomienia o wytworzeniu Dobra Intelektualnego i możliwości komercjalizacji rezultatów prowadzonych badań.

Treść Regulaminu obowiązującego na Politechnice Warszawskiej - bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Regulaminy...

IBS PW kataloguje wytworzone Dobra Intelektualne Uczelni i tworzy ofertę dla podmiotów współpracujących oraz podmiotów zainteresowanych zakupem nowych technologii.

Zestaw dokumentów potrzebnych do zgłoszenia wyników badań do patentowania lub zgłoszenie "Know-How" na Politechnice Warszawskiej:

1. Karta Zgłoszenia Wyników

2. Karta Technologii - informacje w niej zawarte służą do oceny możliwości komercjalizacji oraz stanowią ofertę dla zainteresowanych podmiotów

3. Oświadczenie twórcy wynalazku - dla współtwórców/twórców będących pracownikami Politechniki Warszawskiej

4. Umowa przeniesienia praw do wyników - dla współtwórców/twórców nie będących pracownikami Politechniki Warszawskiej, w tym studentów i doktorantów (po 2 egzemplarze na osobę)

Karta Technologii (KT)

Dla Naukowców Politechniki Warszawskiej, którzy chcą dokonać oceny możliwości komercjalizacji swojej technologii, umieścić swój pomysł w bazie technologii, poszukują inwestorów kapitałowych i branżowych lub poszukują rozwiązań biznesowych dla swojej technologii, mogą wypełnić formularz Karty Technologii i zgłosić się do biura IBS PW.

Wzory umów dotyczących praw własności przemysłowej 

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej opracował dla potrzeb Twórców związanych z Politechniką Warszawską następujące wzory umów:

 • umowy sprzedaży praw własności przemysłowej, w tym:
  • sprzedaż wynalazku (chronionego patentem);
  • sprzedaż znaku towarowego lub wzoru użytkowego (chronionych prawem ochronnym);
  • sprzedaż wzoru przemysłowego albo topografii układów scalonych (chronionych prawem z rejestracji);
 • umowy licencyjne praw własności przemysłowej, w tym:
  • licencjonowanie wynalazku (chronionego patentem);
  • licencjonowanie znaku towarowego lub wzoru użytkowego (chronionych prawem ochronnym);
  • licencjonowanie wzoru przemysłowego albo topografii układów scalonych (chronionych prawem z rejestracji);
 • umowy dla praw własności intelektualnej typu „know-how”, w tym:
  • sprzedaż własności typu „know-how”;
  • licencjonowanie własności typu „know-how”.

W celu zapoznania się z dokumentami prosimy o kontakt z biurem Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej.

Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworu 

Umowa pomiędzy Kierownikiem jednostki organizacyjnej PW, w której powstaje lub ma powstać Utwór lub Wynik, a: studentem, doktorantem, bądź pracownikiem wykonującym przyszły Utwór poza obowiązkami pracowniczymi.

Status spółki spin-off utworzonej przy współudziale spółki celowej uczelni w świetle przepisów o definicji MŚP w kontekście ubiegania się o pomoc publiczną (2016)

Raport MINERAŁY ANTROPOGENICZNE A GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

 

Efektywność materiałowa zasobów Europejskich

-