/* jk - xs sm md lg */
include uri='design:page_header_searchbox.tpl'

III nabór technologii do dofinasowania w ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej wraz z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przystępują do realizacji projektu w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” finansowanego ze środków MNiSW.

W projekcie planujemy wesprzeć komercjalizację zgłoszonych przedsięwzięć – wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy Politechniki Warszawskiej, a prawo własności przemysłowej należy do Uczelni. Do realizacji tego celu będziemy dysponowali środkami finansowymi w wysokości do 100 tys. zł/pracę. Środki przeznaczone będą na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych obejmujących np. dodatkowe testy laboratoryjne, dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off.

Prace należy zgłaszać zgodnie z procedurą zgłaszania wyników na Politechnice Warszawskiej, składając wypełnioną Kartę technologii pobraną ze strony 

https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzialy/dzial-ochrony-wlasnosci-intelektualnej/do-pobrania/

wraz z wypełnionym Wnioskiem o prace przedwdrożeniowe:  Wniosek_prace_przedwdrozeniowe 4.0 3 nabór

Prace zgłoszone w poprzedniej edycji programu mogą być składane powtórnie.

Dokumenty można złożyć w biurze IBS PW osobiście (ul. Rektorska 4, Budynek CZIiTT, IV piętro, pokój 4.19) lub wysłać mailem: biuro.ibs@pw.edu.pl (wpisując w temacie wiadomości – „Inkubator Innowacyjności 4.0” Nabór trzeci).

Uwaga! Nabór wniosków został przedłużony i trwa do 31 stycznia br. (włącznie), do godziny 16:00.

Wyboru prac dokona Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele funduszy inwestycyjnych oraz przemysłu. Po tym terminie Twórcy zostaną poinformowani o przyznanych grantach i zaproszeni do rozmowy na temat szczegółów ich projektu.

Ogólne wytyczne do prac przedwdrożeniowych:

- prace nie mogą trwać dłużej niż do 30 września 2022 r.,

- technologia powinna być na min. 4 poziomie TRL (więcej niż pomysł/koncepcja),

umowa o finansowanie nie przewiduje kosztów pośrednich i wydziałowych, jak i zakupu środków trwałych.