/* jk - xs sm md lg */
include uri='design:page_header_searchbox.tpl'

Technology database

 

List of technologies intended for commercialization. Detailed information on the technology is available through direct contact.
We invite interested persons and entities to contact the office of the Institute of Applied Research of the Warsaw University of Technology.

No Title Keywords
1 Miniaturowy bezsoczewkowy holograficzny projektor obrazów barwnych projekcja, holografia, optyka, dyfrakcja, obrazowanie, kinematografia, wyświetlacze
2 Skracanie czasu realizacji zlecenia na frezarkach CNC CAM, strategie obróbki, parametry skrawania, bazy wiedzy technologicznej, optymalizacja procesu wytwarzania na frezarkach CNC
3 Próba opracowania materiału opakowaniowego o właściwościach aseptycznych dla celów przedłużenia przydatności do spożycia produktów żywnościowych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Opakowania, przemysł spożywczy, antybakteryjne opakowania
4 Badania modelowe uderzenia hydraulicznego w instalacjach przeciwpożarowych Instalacje przeciwpożarowe, uderzenie hydrauliczne, przepływy nieustalone, reakcja hydradynamiczna, podpora punktu stałego, tensometry, dynamometry, naprężenia, wyboczenia
5 Metodyka analizy ryzyka w zarządzaniu kryzysowym Państwa Zarządzanie kryzysowe, ryzyko operacyjne, zagrożenie, zakłócenie, incydent, katastrofa, bezpieczeństwo narodowe, identyfikacja zagrożeń, analiza ryzyka, ocena ryzyka, szacowanie ryzyka.
6 Eksperymentalna i modelowa analiza zjawiska separacji jonów stężonych roztworów soli na membranach nanofiltracyjnych Nanofiltracja, modelowanie, stężone roztwory soli
7 Cewnik urologiczny z antybakteryjnym pokryciem hydrożelowym Cewnik urologiczny, hydrożel, pokrycie antybakteryjne, inżynieria biomedyczna
8 Opracowanie strategii sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej Energetyka rozproszona, strategia sterowania, modelowanie matematyczne, źródła rozproszone, mikroźródła
9 Projektowanie torów wielkoprądowych równoległych, badanie rozpływu prądu i temperatury Szynoprzewody, tory wielkoprądowe, zestyki, aparaty elektryczne, rozdzielnice średnich i wysokich napięć
10 Usuwanie amoniaku z pomieszczeń ferm drobiowych usuwanie amoniaku, absorbcja amoniaku, oczyszczanie powietrza, hodowla drobiu
11 Recykling popiołów ze spalania osadów nadmiarowych osady nadmiarowe, oczyszczanie ścieków, spalanie osadów nadmiarowych, zagospodartowanie osadów nadmiarowych, koagulanty
12 Materiał kompozytowy diament w osnowie węglika wolframu na narzędzia skrawające do obróbki materiałów drewnopochodnych Kompozyt diament/węglik spiekany, spiekanie, drewno, materaiły drewnopochodne, narzędzia skrawające.
13 Silnik rewolwerowy PAMAR. Silnik, Rewolwerowy, HCCI, CAI, Zespół prądotwórczy, Biogaz, Syngaz, Energetyka rozproszona, Odnawialne źródła energii
14 Komorowa protezka strzemiączka ucha środkowego Otochirurgia, stapedotomia, implanty słuchowe, układy mikromechaniczne, technologia mikro-rapid prototyping
15 Kolba broni strzeleckiej z modułowym magnetoreologicznym układem tłumienia Tłumik magnetoreologiczny, dyssypacja, odrzut, podrzut, siła pchnięcia, celność
16 Autonomiczny układ do mechanicznego zapylania roslin MAV, autonomia, drony, rolnictwo, zapylanie
17 Rozproszona metoda optymalizacji wielkoskalowych światłowodowych sieci FTTH Telekomunikacja, optymalizacja, FTTH, projektowanie sieci, metody heurystyczne
18 Miniaturowy precyzyjny czjnik odchylenia od pionu MEMS, odchylenie od pionu, akcelerometr, kalibracja
19 Aplikacja mobilna umożliwiająca wczesną detekcję zagrożeń zdrowia pacjenta EKG, elektrokardiografia, telemedycyna, urządzenie mobilne, Android
20 Zagospodarowanie odpadów jubilerskich bursztynu bałtyckiego jako surowców kosmetycznych Wykorzystanie odpadów bursztynu bałtyckiego, Ekstrakcja bursztynu, Właściwości biologiczne bursztynu bałtyckiego, Zastosowanie w kosmetyce bursztynu bałtyciego
21 Amoniowo-morfoliniowe ciecze jonowe z anionem wodoroortofosforanowym(V) oraz sposób ich otrzymywania Ciecze jonowe, sole amoniowe, wodorortofosforany(V), środki myjące, kation morfoliniowy
22 Technologia otrzymywania polilaktydu Polilaktyd, polimery biodegradowalne, zastosowania biomedyczne, polimeryzacja z otwarciem pierścienia, surowce odnawialne
23 IKOROL, preparat antykorozyjny Ochrona przeciwkorozyjna, rdza, stal, stal ocynkowana, farby i powłoki malarskie
24 Amoniowo-morfoliniowe ciecze jonowe z anionem wodorocytrynianowym oraz sposób ich otrzymywania Ciecze jonowe, sole amoniowe, wodorocytryniany, związki antyelektrostatyczne, kation morfoliniowy
25 Zintegrowana technologia otrzymywania kwasu dibenzolio-L-winowego i benzoesanu 2-etyloheksylowego z ideą "zielonej chemii" kwas winowy, chiralne kwasy dikarboksylowe, chiralne substancje pomocnicze dla farmacji, wdrożenie technologii w technice
26 Sposób biotechnologicznego unieszkodliwiania zużytych chłodziw emulsyjnych chłodziwa emulsyjne, przemysł maszynowy, biodegradacja, mikroorganizmy
27 Bioługowanie metali ciężkich ze stałych odpadów przemysłowych przy wykorzystaniu mieszanych konsorcjów mikroorganizmów Biohydrometalurgia, bioługowanie, metale ciężkie, biosurfaktanty, Acidithiobacillus thiooxidans, odpady przemysłowe
28 Mikrobiologiczne oczyszczanie gazów odlotowych w reaktorach hybrydowych biologiczne oczyszczanie gazów odlotowych, biopłuczka z immobilizowaną biomasą, bioreaktor hybrydowy, biofiltr, trichloroeten, tetrachloroeten
29 Opracowanie innowacyjnych technologii modyfikacji powierzchni biomateriałów tytanowych w niskotemperaturowej plazmie w aspekcie ich przeznaczenia na implanty kostne lub kardiologiczne Procesy azotowania, tlenoazotowania na potencjale plazmy i katody w warunkach wyładowania jarzeniowego, implanty kostne, kardiologiczne, instrumentarium i urządzenia medyczne, biozgodność
30 ReDSeeDS: Sterowany wymaganiami system wytwarzania oprogramowania inżynieria oprogramowania, wytwarzanie oprogramowania sterowane modelami, inżynieria wymagań oprogramowania, ponowne wykorzystanie oprogramowania, migracja systemów zastanych (ang. legacy)
31 Antena tubowa diagonalna o zredukowanej długości technika antenowa, anteny tubowe, anteny tubowe diagonalne, techniki subterahercowe, fale milimetrowe, radiowe układy quasi-optyczne
32 Urządzenie do sterowania komputera poprzez niewielkie ruchy głowy i elementy mimiki twarzy. interfejs człowiek-komputer, przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie obrazów, urządzenie dla osób niepełnosprawnych, sterowanie komputera ruchami głowy, sterowanie komputera mimiką twarzy, sterowanie bezdotykowe
33 Taksówka XXI w. Koncepcja wielofunkcyjnego pojazdu miejskiego. taksówka, samochód elektryczny, transport publiczny, pojazd miejski, ambulans
34 Określanie optymalnej grubości izolacji cieplnej kanałów spalinowych prowadzonych poza budynkiem z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i warunków pogodowych panujących w danej lokalizacji efektywność energetyczna, izolacje cieplne, straty ciepła, przenoszenie ciepła, wymiana ciepła konwekcyjna
35 Sposób modulacji światła i modulator światła Modulatory światła, modulacja ultradźwiękowa, diody elektroluminescencyjne, lasery półprzewodnikowe, montaż struktur LED na podłożu ceramicznym
36 Piezoelekryczno-optyczne urządzenie do tworzenia mapy impedancji akustycznej i tłumienia akustycznego Mozaika LED, mapa impedancji akustycznej, odwzorowanie płaszczyzny, wykrywanie wad struktur objętościowych i warstwowych, wykrywanie złamań kości.
37 Urządzenie do wykrywania i rejestracji wybuchów Zjawiska akustooptyczne, technologie wybuchowe, wykrywanie zagrożeń w kopalniach, rejestracja wybuchów, układy akusto-optyczne
38 Oświetlacz chirurgiczny Oświetlacz chirurgiczny, widmo oka ludzkiego, mieszanie barw, oświetlanie selektywne, diody elektroluminescencyjne.
39 Mobilny, wizyjny system do diagnozowania zdrowia konstrukcji cyfrowa korelacja obrazu, termowizja, urządzenia mobilne, optyczne metody pomiarowe
40 Technologia obróbki cieplnej stali po nawęglaniu zapewniająca dużą twardość i wysokie parametry trybologiczne oraz stabilność wymiarową obrabianego elementu. stale, nawęglanie, hartowanie izotermiczne, bainit, nanomateriały, Q&P, partycjonowanie, materiały odporne na ścieranie, odkształcenia hartownicze
41 Technologia wytwarzania za pomocą obróbki cieplnej wielofazowych stali konstrukcyjnych o dużej wytrzymalości, udarności i ciągliwości Stale wielofazowe, efekt TRIP, hartowanie izotermiczne, obróbka cieplna
42 Technologia (BQP) obróbki cieplnej stali zapewniająca stabilność wymiarową i wysokie właściwości wytrzymałosciowe przy zachowaniu odpowiedniej ciągliwości obrabianego elementu. stale, hartowanie izotermiczne, bainit, nanomateriały, austenit szczątkowy, materiały odporne na ścieranie, odkształcenia hartownicze.
43 Nanostrukturyzacja średniostopowych stali handlowych za pomocą obróbki cieplnej Nanostal, hartowanie izotermiczne, stale wysokowytrzymałe, obróbka cieplna, nanobainit, hartowanie stopniowe, odkształcenia hartownicze
44 Element wypełniający pustakowy dla ścian nośnych gęstoperforowanych element wypełniający pustakowy, ściana nośna gęstoperforowana, ceramika poryzowana, keramzytobeton, płyta ocieplająca z polistyrenu ekspandowanego, wkład dyfuzyjny, wilgoć technologiczna, wilgoć kondensacyjna.
45 Sposób wytwarzania antybakteryjnych opakowań polimerowych aktywne opakowania polimerowe, powłoki antybakteryjne, powłoki uszczelniające, PE-CVD, wyładowanie barierowe
46 Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych bioimplant, materiały biodegradowalne, komorki macierzyste, regeneracja tkanki kostnej
47 Metodyka badania odporności na ścieranie farb w urządzeniach typu Sutherland odporność na ścieranie, farby drukowe, farby samochodwe i in., pomiary spektrofotometryczne, różnica barwy, ΔE*ab
48 Holograficzny druk 3-D elementów o wysokiej gładkości powierzchni holografia, optyka, dyfrakcja, druk 3-D, szybkie prototypowanie
49 Całkowicie optyczna metoda pomiaru stałych elastycznych ciekłych kryształów ciekłe kryształy, stałe elastyczności, optyka, metody optyczne, efekt Frederiksa, samodyfrakcja
50 Wytwarzanie komórek ciekłokrystalicznych z warstwami orientującymi metodą elektronolitografii. Ciekłe kryształy, warstwy orientujące, elektronolitografia, komórki ciekłokrystaliczne, LCD
51 Wykorzystanie reaktora typu MBSBBR do usuwania biogenów ze ścieków z dominującym udziałem procesu denitryfiakcji defosfatacyjnej biologiczne oczyszczanie ścieków; IFAS-MBSBBR; błona biologiczna; denitryfikacja defosfatacyjna; nitryfikacja; symultaniczna denitryfikacja
52 Kształtowanie proekologicznego systemu transportowego (EMITRANSYS) proekologiczny transport, emisja spalin, system transportowy, zrównoważony rozwój, modelowanie ruchu
53 Model systemu logistycznego polski, jako droga do komodalności transportu w unii europejskiej komodalność transportu, system Iogistyczny, system transportowy, zrównoważony rozwój, modelowanie ruchu
54 Backplane configuration for use in electronic carte systems Systemy modułowe, MTCA, systemy pomiarowe, radary, systemy sterowania
55 Technologia otrzymywania materiałów porowatych typu MOF metodą mechanochemiczną MOF, materiał porowaty, mechanochemia, klaster oksocynkowy, synteza, sensor
56 Wytwarzanie fluorescencyjnych kropek kwantowych ZnO i wyżej zorganizowanych agregatów nanostruktur ZnO Nanocząstki ZnO, materiały fluorescencyjne, sensor, wytwarzanie, identyfikacja
57 Układ powiązania zestawów kół wózka samosterującego wózek samosterujący, powiązanie zestawów kół, elementy sprężyste równoległe do osi wzdłużnej wózka
58 Różnicowa Technika Prądowa układy kryptograficzne, technika i arytmetyka prądowa i różnicowo-prądowa, wyrównanie mocy, minimalizacja ulotu elektromagnetycznego, ataki side-channel, zabezpieczenia sprzętowe, logika binarna i trójwartościowa, bramki i układy logiczne, układy niskomocowe, struktury uniwersalne i programowalne, desynchronizacja i dyslokacja obliczeń
59 Różnicowa Technika Prądowa bez zera prądowego układy kryptograficzne, technika prądowa i różnicowo-prądowa, wyrównanie mocy, minimalizacja ulotu elektromagnetycznego, ataki side-channel, zabezpieczenia sprzętowe, bramki i układy logiczne
60 Generatory pseudolosowe generator pseudolosowy, szyfr strumieniowy, rejestr przesuwny, LFSR, generator losowy, generator liczb, PRNG, RNG
61 Generatory liczb prawdziwie losowych generator losowy, metastabilność, proces metastabilny, liczby prawdziwie losowe, TRNG, RNG
62 Układ fizycznie niekopiowalnych kluczy kryptograficznych klucze kryptograficzne, nieklonowalne klucze, nieklonowalne funkcje, metastabilność, proces metastabilny, PUF, FPGA
63 Rozproszony zasobnik ciepła typu TES dla systemu ciepłowniczego Magazynowanie ciepła, Akumulacja ciepła, Zasobnik ciepła Systemy ciepłownicze, Sieci ciepłownicze
64 Bezzałogowy mikro samolot MAV, Micro Air Vehicle, BSL, Bezzałogowy System Latający, mikro samolot
65 Technologia otrzymywania wodnej nanodyspersji dekorowanego tlenku grafenu solami metali, która charakteryzuje się silnymi właściwościami adsorpcyjno-absorpcyjnymi nanotechnologia, tlenek grafenu, dekoracja, sole metali, absorpcja, adsorpcja, wodna dyspersja, skrubery, odory
66 Wykorzystanie teorii chaosu w diagnostyce niewydolności mięśnia sercowego Niewydolność serca, sygnał akustyczny, wibracje, teoria chaosu, dynamika nieliniowa
67 Komora fotoakustyczna otwarta komora fotoakustyczna, rezonator Helmholtza, przepływowe pomiary gazów, bezokienkowa komora fotoakustyczna
68 Sposób wykonywania pomiarów fotoakustycznych Detekcja fotoakustyczna, jednoczesna detekcja wielu związków chemicznych, automatyczna regulacja mocy wiązek światła
69 Sposób detekcji fotoakustycznej Detekcja fotoakustyczna, rezonator Helmholtza, komora fotoakustyczna, jednoczesna detekcja wielu związków chemicznych,
70 Całkowicie optyczna metoda pomiaru stałych elastyczności K22 i K33 w nematycznych ciekłych kryształach z wykorzystaniem układu skanowania podłużnego Stałe elastyczności, nematyczne ciekłe kryształy, wyświetlacze ciekłokrystaliczne
71 Sposób wytwarzania katalizatora na bazie 2-etyloheksanianu Sn(II) Kataliza chemiczna, katalizator polimeryzacji, tworzywa sztuczne, polimery biodegradowalne (z surowców odnawialnych), polimeryzacja laktydu, 2-etyloheksanian Sn(II)
72 Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw przymodelowych ceramicznych form odlewniczych na osnowie tlenku itru oraz spoiwa zawierającego nanocząstki tlenku glinu ceramiczne formy odlewnicze, warstwy przymodelowe, proszek Y2O3, spoiwo z nanocząstkami Al2O3, nadstopy Ni oraz Ti
73 Układ napędowy z ukośnie poprowadzonymi półosiami napędowymi do pojazdu z niezależnym zawieszeniem kół Pojazdy terenowe, układy napędowe, półosie napędowe, przeguby równobieżne, skok zawieszenia
74 Sposób kompletowania wkładu książkowego Poligrafia, introligatorstwo, złamywanie, oprawy proste, łączenie klejowe
75 Sposób kompletowania wkładu albumowego Poligrafia, introligatorstwo, złamywanie, oprawy proste, łączenie klejowe
76 Sposób przygotowania grzbietu wkładu książkowego do łączenia klejowego Poligrafia, introligatorstwo, perforowanie, złamywanie, oprawy proste, łączenie klejowe
77 Sposób kompletowania wkładu zeszytowego Poligrafia, introligatorstwo, złamywanie, oprawy zeszytowe
78 Sposób wykonywania opraw zeszytowych i urządzenie do wykonywania opraw zeszytowych Poligrafia, introligatorstwo, szycie drutem, okrawanie, złamywanie, oprawy zeszytowe
79 Sposób wykonywania wkładów zeszytowych do opraw złożonych i urządzenie do wykonywania wkładów zeszytowych do opraw złożonych Poligrafia, introligatorstwo, szycie drutem, okrawanie, złamywanie, oprawy złożone
80 Sposób wytwarzania trójwymiarowych obiektów z termoplastów i drukarka 3D Druk 3D, additive, manufacturing, FDM, ABS
81 Układ prostownika wielofazowego Budowa nowoczesnych źrodeł energii elektrycznej, przemysł lotniczy, okrętowy, pojazdy hybrydowe
82 Sposób wytwarzania lepiszcza asfaltowego Budowa dróg, asfalt modyfikowany gumą, mieszanka mineralno-asfaltowa, recykling, biododatki
83 Amoniowo-morfoliniowe ciecze jonowe z anionem wodorocytrynianowym oraz sposób ich otrzymywania Ciecze jonowe, sole amoniowe, wodorocytryniany, związki antyelektrostatyczne, kation morfoliniowy
84 Amoniowo-morfoliniowe ciecze jonowe z anionem wodoroortofosforanowym(V) oraz sposób ich otrzymywania Ciecze jonowe, sole amoniowe, wodorortofosforany(V), środki myjące, kation morfoliniowy
85 Szczep drożdży Saccharomyces cerevisiae AM1-d do zastosowania w produkcji 2-fenyloetanolu Saccharomyces cerevisiae, 2-fenyloetanol, biotechnologia, produkcja, aromat
86 Interfejs sieci komunikacyjnej HART przemysłowe sieci komunikacyjne, interfejs HART, sieci typu fieldbus, urządzenia inteligentne automatyki
87 Pokrycie kompozytowe hydroksyapatyt-grafen na implantach tytanowych pod hodowlę tkankową Warstwy biozgodne, pokrycia tytanu, kompozyt tlenku grafenu, hydroksyapatyt, elektroosadzanie
88 Zastosowanie sulfonów halogenometyloarylowych Sulfony halogenometyloarylowe, synteza, preparaty p/grzybicze, Candida albicans
89 Reaktywny modyfikator poli(kwasu mlekowego) i sposób wytwarzania reaktywnego modyfikatora poli(kwasu mlekowego) przetwórstwo tworzyw sztucznych, dodatki do tworzyw, modyfikatory właściwości, PLA, ATRP
90 Katalizator Pd/ZrO2/C, sposób otrzymywania katalizatora Pd/ZrO2/C, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe Ogniwo paliwowe, katalizatory palladowe, kwas mrówkowy, alternatywne źródła energii elektrycznej
91 Sposób otrzymywania nanopłatkowego grafitu otrzymywanie grafenu, eksfoliacja grafitu, dyspersje grafenowe, kompozyty węglowe, kompozyty polimerowe
92 Sposób otrzymywanian nowych bicyklicznych iminocukrow iminocukry, inhibitory gIikozydaz, substancje czynne, leki, farmacja
93 Sposób wytwarzania polilaktydu do celów biomedycznych katalizatory biozgodne, polimeryzacja z otwarciem pierścienia laktonów, aplikacje biomedyczne, reakcja kwasu z metalem, karboksylany metali
94 Sposób otrzymywania 2-etyloheksanianów wapnia, magnezu i cynku katalizatory biozgodne, polimeryzacja z otwarciem pierścienia laktonów, aplikacje biomedyczne, reakcja kwasu z metalem, karboksylany metali
95 Stopowy proszek do wytwarzania stopów wolframu metodą metalurgii proszków metalurgia proszków, mechaniczne stopowanie, proszek stopowy, stop wolframu umacniany nanotlenkami, prasowanie izostatyczne na gorąco, redukcja wodorem
96 Sposób kształtowania rozkładu luminancji i układ do stosowania tego sposobu Technika świetlna, projektowanie oświetlenia, iluminacja obiektów, oprawy oświetleniowe, fotometria, grafika komputerowa
97 Konstrukcja nawierzchni drogowej o podwyższonej trwałości zmęczeniowej Budowa dróg, konstrukcja drogowa, asfalt modyfikowany gumą
98 Panel konstrukcyjny typu sandwich Warstwa górna, warstwa dolna, rdzeń=ruszt kratowy, pręty warstwowe, rama
99 Sposób wytwarzania struktury nanokrystalicznej w stali łożyskowej hartowanie z przystakiem izotermicznym, stal łożyskowa, nanobainit, przemiany fazowe
100 Sposób otrzymywania pokrycia kompozytowego na implantach tytanowych pod hodowlę tkankową Warstwy biozgodne, pokrycia tytanu, kompozyt tlenku grafenu, hydroksyapatyt, elektroosadzanie
101 Enancjomerycznie czysty trifluorometylosulfonamidek litowy oraz elektrolit polimerowy Bateria litowa, elektrolity stałe, elektrolit polimerowy, organizacja struktury
102 Bezfluorowa sól do elektrolitów do ogniw galwanicznych, zwłaszcza litowo-jonowych i sodowo jonowych elektrolit, bateria, ogniwo, lit, sód
103 Sposób wykrywania ewolucji procesów degradacyjnych za pomocą płaszczyzny energetycznej sygnału wibroakustycznego Diagnostyka, przekładnia zębata, drgania, operator energetyczny, wyłamanie zęba
104 Pompa pulsacyjna do płynów ustrojowych z pułapką magnetyczną Pompa pulsacyjna, ruch liniowy, silnik BLDC, wspomaganie pracy serca, zawieszenie magnetyczne
105 Układ odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego z przekształtnikiem sieci trakcyjne prądu stałego, eksploatacja zimowa pociągów, zapobieganie oblodzeniu sieci, przekształtnik różnicowy, podgrzewanie sieci trakcyjnej
106 Układ odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego sieci trakcyjne prądu stałego, eksploatacja zimowa pociągów, zapobieganie oblodzeniu sieci, prostownik różnicowy podstacji trakcyjnej, zasilanie różnicowe sieci trakcyjnej
107 Sposób otrzymywania pochodnych 2-podstawionych 4,5-dicyjanoimidazoli Bateria litowa, elektrolity stałe, elektrolity ciekłe
108 Sposób wytwarzania wkładu balistycznego GMR dodatkowego oraz wkład balistyczny GMR dodatkowy o zmiennych parametrach przeznaczony do kamizelek kuloodpornych elastomery magnetoreologiczne, wkład balistyczny, generatywne techniki wytwarzania, Rapid Prototyping, kamizelka kuloodporna
109 Sposób wytwarzania połączeń polilaktydu z pochodnymi fenolu aplikacje biomedyczne, proleki wielkocząsteczkowe, aktywne biologicznie fenole, leki o przedłużonym działaniu
110 Sposób wytwarzania amidu kwasu L-mlekowego i 4-aminofenolu aplikacje biomedyczne, ligandy, lipazy, optycznie czynne amidy
111 Sposób wytwarzania czujnika piezoelektrycznego i czujnik piezoelektryczny pomiary odksztaiceń i sił, czujniki piezoieketryczne, materiały inteligentne
112 Zastosowanie 3-metylo-1-n-propoksybutanu do wytwarzania kompozycji zapachowych zapach, kompozycja zapachowa, perfumeria, chemia gospodarcza, etery
113 Sposób zwiększania odporności korozyjnej powierzchniowych warstw azotku tytanu na stopach magnezu Stopy magnezu, warstwy azotku tytanu, metoda hybrydowa, uszczelnianie, obróbka hydrotermiczna
114 Struktura elektroluminescencyjna z proszkowym materiałem o właściwościach elektroluminescencyjnych Elektroluminofory, ACEL, luminescencja, tehcnika grubowarstwowa, źródła światła
115 Synteza nowych stilbenowych pochodnych urydyny Synteza organiczna, potencjalne leki hamujące angiogenezę nowotworu; branża medyczna lub farmaceutyczna
116 System mikroprzepływowy do monitorowania żywotności hodowli komórkowych Biotechnologia, miniaturyzacja, systemy mikroprzepływowe, badania in vitro, hodowle komórkowe, monitorowanie żywotności komórek, testowanie leków przeciwnowotworowych
117 Wielofazowa prądnica indukcyjna, z trójfazowymi sekcjami uzwojeń stojana z dostępnymi zaciskami wirnika Maszyna indukcyjna z dostępnymi zaciskami wirnika, Maszyna wielofazowa
118 Układ przekształtnikowo-elektromaszynowy do wytwarzania energii Prostownik 12-pulsowy, Generacja napięcia stałego ,Maszyna wielofazowa
119 Stanowisko do eksperymentalnej symulacji nastawiania złamań kręgów kręgosłupa złamania kręgów, ligamentotaksja, symulacja zabiegu operacyjnego, repozycja przez dystrakcję
120 Sposób otrzymywania kompozytu zawierającego ciecz zagęszczaną ścinaniem ciecze dylatacyjne, ciecze zagęszane ścinaniem, poliuretany, elastomery, kompozyty, tłumienie energii, przemysł sportowy
121 Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw cermaicznych form odlewniczych na osnowie tlenku glinu oraz spoiwa zawierającego nanocząstki tlenku glinu spoiwo; ceramiczne; masy; lejne; odlewanie; precyzyjne
122 Sposób wyznaczania właściwości termicznych materiałów dwuwymiarowych grafen
123 Masa ceramiczna wykazująca efekt zagęszczenia ścinaniem ciecze; zagęszczone; ścinaniem; absorpcja; energii
124 Struktura kompozytowego foreminika o osnowie polimerowej zbrojonego włóknem węglowym, ze zintegrowanym systemem grzewczym i sposób wytwarzania (...) kompozyty
125 Sposób automatycznego wykrywania zdarzeń drogowych monitoring; inteligentny; transport
126 Urządzenie informujące o nadjeżdżającym pojeździe szynowym i o możliwości uszkodzenia torów wykrywanie; uszkodzeń; pojazdy; szynowe
127 Sposób wytwarzania ceramicznych tworzyw wielowarstowych metodą żelowania zawiesin chemia; ceramika; materiały; wytrzymałość
128 Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw cermicznych form odlewniczych na osnowie tlenku cyrkonu oraz spoiwa zawierającego nanocząstki tlenku glinu cermiczne; masy; lejne; odlewnicze; formy; spoiwo; polimerowe; precyzyjne
129 Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw cermaicznych form odlewniczych na osnowie krzeminau cyrkonu oraz spoiwa zawierającego nanocząstki tlenku glinu cermiczne; masy; lejne; spoiwo; polimerowe; precyzyjne
130 Nowa metoda kształtowania składu fazowego stali nanobainitycznych pozwalająca na poprawę ich właściwości mechanicznych nonostal; nanobainit; obróbka; cieplna; stal; wysokowytrzymała; hartowanie; izotermiczne
131 Wózek do kompletacji z układem wysuwu opóżnianej jednostki ładunkowej kompletacja; wózek; regały; paletowe; składowanie
132 Sposób wytwarzania trójwymiarowych polilaktydowych dwuwarstwowych skafoldów do hodowli ekwiwalentów skóry skafoldy; inżynieria; tkankowa; polimery; biodegradowalne
133 Przepływow mikrosystem do hodowli komórek, zwłaszcza komórek sercowych lab-on-a-chip; mikrosystem; kardiomiocyty; serce; 2D; 3D; hodowla
134 Sposób deflokulacji nanoproszków ceramicznych w wodnych układach koloidalnych nanomateriały; deflokulacja; nanoproszki; cermiczne; formowanie; koloidalne
135 Technika recyrkulacji paliwa węglanowego ogniwa paliwowego oraz separacja dwutlenku węgla za pomocą metod niskotemperaturowych ogniwa; paliwowe; recyrkulacja; paliwa; sekwestracja; dwutlenku; węgla
136 Urządzenie do zabezpieczenia przed pyłem węglanowego ogniwa paliwowego pracującego w układzie CCS zbezpiecznie; pyłem; ogniwa; paliwowe; wychwyt; składowanie; dwutlenku; węgla
137 Nowe pochodne chinolizydyny i sposób otrzymywania nowych pochodnych chinolizydyny iminocukry; inhibitor; glikozydaz; leki; substancje; czynne; 2-deoksyryboza
138 Zastosowanie etoksycykloheksanu do wytwarzania kompozycji zapachowych etery; zapach; perfumeria; kompozycja; zapachowa
139 Zastosowanie 1-etoksyoktanu do wytwarzania kompozycji zapachowych etery; zapach; kompozycja; zapachowa; perfumeria
140 Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw ceramicznych form odlewniczych na osnowie węglika krzemu oraz spoiwa zawierającego nanocząstki tlenku krzemu (iv) ceramiczne; masy; lejne; formy; odlewnicze; spoiwo; odlewanie; precyzyjne; polimerowe
141 Zastosowanie (E)-stilbenów z grupami nitrowymi i metoksylowymi w preparacie farmaceutycznym synteza; organiczna; leki; nowotwór; farmaceutyka
142 Zastosowanie pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny z grupami nitrowymi i metoksylowymi w preparacie farmaceutycznym synteza; organiczna; leki; nowotwór; farmaceutyka
143 Filtr kształtujący włąsciwości korelacyjne wiązki sygnałów, zwłaszcza losowych radar; sonar; MIMO; teledetekcja; szumowy; odbiór; korelacyjny
144 Sposób otrzymania nowych analogów iminonukleozydów zawierających pierścień 1H–1,2,3–triazolu iminonukleozydy; iminocukry; inhibitory; glikozydaz; triazolowe; analogi; nukleozydów; click; chemistry
145 Bramki cyfrowe zbudowane z komplementarnych par tranzystorów bipolarnych mikroelektronika; układy; cyfrowe; bipolarne
146 Igła do pomiaru impedancji fragmentów tkanki miękkiej igła; biopsja; diagnostyka; medyczna; pomiar; impedancji; nowotwór; metoda; różnicowa
147 Sposób otrzymywania półsandwiczowych kompleksów niklu(II) z N-heterocyklicznymi ligandami karbenowymi, a w szczególności o szcześio-, siedmio- i ośmioczłonowym układzie heterocyklicznym nikiel; karbeny; heterocykliczne; kataliza; homogeniczna; metaloorganika; synteza; związków; metaloorganicznych
148 Stanowisko do doświadczalnych badań modelowych kinematyki i dynamiki zjawisk w strukturach odcinka kręgosłupa podczas procedur chirurgicznego nastawiania z wykorzystaniem ligamentotaksji planowanie; przedoperacyjne; medycyna; nastawianie; kręgosłupa; operacja; symulacja; procedur; chirurgicznych
149 Układ odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego z przekształtnikiem trakcja; kolejnictwo; kolej; odladzanie; sieć
150 Nowe pochodne indolizydyny i sposób otrzymywania nowych pochodnych indolizydyny iminocukry; inhibitory; glikozydaz; 2-deoksyryboza; substancje; czynne; leki
151 Sposób produkcji i wydzielania z cieczy pohodowlanej naturalnego 2-fenyloetanolu wyprodukowanego przez drożdże na drodze biokonwersji L-fenyloalaniny 2-fenyloetanol; bioprodukcja; L-fenyloalanina; drożdże; Saccharomyces cerevisiae; ekstrakcja; octan etylu
152 Bloki toru odbiorczego sygnału GPS/Galileo na pasmo L1/E1 GNSS; GPS; Galileo; ASIC; SoC; VLSI; RFIC; układy scalone; nawigacja satelitarna
153 Urządzenie i sposób selektywnego przetapiania proszków druk 3d; selektywne topienie laserowe; metalurgia proszków; procesy addytywne
154 Układ sterowania niezależnie obracającymi się kołami napędnego wózka pojazdu szynowego zwłaszcza tramwaju całkowicie niskopodłogowego transport; kolejnictwo; wagony; silnikowe; pojazdy; tramwajowe; wózek; tramwajowy; tramwaj; osobne osie; regulacja; sterowania; układ; napędny; niezależne; koła
155 Bezfluorowa sól do elektrolitów do ogniw galwanicznych, zwałszcza litowo-jonowych elektrolit; bateria; akumulator; ogniwo; lit; anion
156 Mieszaniny oligoglikoli i cieczy jonowych do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w ogniwach galwanicznych ciecz; jonowa; rozpuszczalność; przewodnictwo; sól; elektrolit; ogniwo; akumulator
157 Sposób otrzymywania nanoprętów kesterytu kesteryt; fotowoltaika; nanopręty; kataliza; siarczek srebra
158 Sposób projektowania i otrzymywania nanoproszków kesterytu z ligandami półprzewodzącymi dla potrzeb fotowoltaiki kesteryt; fotowoltaika; ligandy; półprzewodnik; heterozłącze
159 Sposób wytwarzania polilaktydowych skafoldów gąbczastych do hodowli nabłonka walcowatego inżynieria; tkankowa; polimery; biodegradowalne; polilaktyd; nabłonek; walcowaty; badania; przenikania; API
160 Układ przekształtnikowo-elektromaszynowy do wytwarzania energii generacja; napięcie; przemienne; maszyna; wielofazowa
161 Sposób wytwarzania kwasów diacylowinowych (przez hydrolizę bezwodników i krystalizację kwasów) kwas winowy; chiralne bezwodniki; kwasy dikarboksylowe; bezwodniki; kwasy diacylowinowe; chiralne substancje pomocnicze dla farmacji
162 Sposób wytwarzania bezwodnika (+)-O,O’-di-p-toluoilo-D-winowego (BDTW) kwas winowy; chiralne bezwodniki; kwasy dikarboksylowe; bezwodnik; kwas ditoluoilowinowy; chiralne substancje pomocnicze dla farmacji
163 Wymiennik ciepła z układem chłodzącym, w szczególności do zastosowania w generatorze termoelektrycznym wymiennik ciepła; układ chłodzenia; generator termoelektryczny
164 Reaktywne estrowe pochodne (S)-(+)-kamptotecyny i sposób wytwarzania reaktywnych estrowych pochodnych (S)-(+)-kamptotecyny kamptotecyna; leki; przeciwnowotworowe; polimeryzacja; rodnikowa; estryfikacja; nierównowagowa
165 Sposób otrzymywania tworzyw ceramicznych metodą odlewania żelowego materiały; ceramiczne; technologia; ceramiki; gelcasting; formowanie
166 Filtr wieloczęstoliwościowy o skończonej odpowiedzi impulsowej radar; sonar; odbiór; korelacyjny; teledetekcja; kształtowanie; funkcji; korelacji
167 Metoda immobilizacji ceramicznych mas zagęszczanych ścinaniem ciecz; zagęszczana; ścinaniem; immobilizacja; osadzanie; fotopolimeryzacja; ochrona; ciała
168 Hamulec spreżynowy do wózka, zwłaszcza inwalidzkiego wózek; inwalidzki; hamulec
169 Zmodyfikowana cierna przekładnia różnicowa przekładnia; cierna; różnicowa; trójrzędowa
170 Sześcionożny robot kroczący ze zmodyfikowanym mechanizmem maltańskim maszyna; krocząca; mechanizm; maltański
171 Antena adaptacyjna i sposób realizacji anteny adaptacyjnej antena; adaptacyjna; radiokomunikacja; łączność; transmisja
172 Nanocząstki do izotopowej diagnostyki i terapii nowotworów nanocząstki; nowotwory; PET; polisacharydy; radioizotopy
173 Mikrokapsułki hydrożelowe z rdzeniem z perfluorowęgla do zastosowań jako substytut czerwnoych krwinek substytut; czerwonych; krwinek; sztuczna; krew; transfuzja
174 Bloki analogowych torów do pomiaru sygnału EKG/EMG oraz temperatury i rezystancji skóry EKG; EMG; SPI; A/C; ASIC; SoC; VLSI; telemedycyna
175 Osnowa węglanowego ogniwa paliwowego o zwiększonej odporności na pękanie MCFC; osnowa; włóknina; cermaiczna; wzmocnienie
176 Reaktor do modyfikacji powierzchni włókniny polimerowej wyładowanie; barierowe; plazma; nierównowagowa; włóknina
177 Adaptacyjny szyk czujników kompensacyjnych do precyzyjnych pomiarów szerokozakresowych Systemy pomiarowe; szyk czujników; pomiary ciśnienia; pomiary przyspieszenia; pomiary wielkości elektrycznych; adaptacyjne przetwarzanie sygnałów; adaptacyjne systemy pomiarowe; przetwarzanie sygnałów pomiarowych
178 Wytwarzanie mikrostruktury nanokrystalicznej lub submikronowej z węglikami stopowymi w stalach stopowych średnio i wysoko węglowych, zapewniającej wysokie parametry mechaniczne i użytkoweNowy stal; hartowanie; izotermiczne; nanobainit; stopy; narzędziowe
179 Lejna mieszanina formierska do produkcji cermaicznych form odlewniczych z nanoproszkami (ZrSiO4) ceramiczne; masy; lejne; spoiwo; nanotlenek; nanoproszki; odlewy; precyzyjne; spoiwa; polimerowe
180 Lejna mieszanina formierska do produkcji cermaicznych form odlewniczych z nanoproszkami (Al2O3) ceramiczne; masy; lejne; spoiwo; nanotlenek; nanoproszki; odlewy; precyzyjne; spoiwa; polimerowe
181 Lejna mieszanina formierska do produkcji cermaicznych form odlewniczych z nanoproszkami (ZrO2)Nowy ceramiczne; masy; lejne; spoiwo; nanotlenek; nanoproszki; odlewy; precyzyjne; spoiwa; polimerowe
182 Przepływowy mikroukład do trójwymiarowej hodowli sferoidów zaopatrzony w system odpowietrzający lab-on-a-chip; mikrosystem; sferoidy; model guza nowotworowego; system odpowietrzający
183 Sposób i urządzenie do korekcji wielkoformatoywch obrazów wysokiej rodzielczości projekcja; obrazu; rzutniki; wyświetlacze; obraz; wielkoformatowy; korekcja; zniekształceń
184 Sposób otrzymywania szkieł metalicznych metodą selektywnego stapiania 3D; szkło; metaliczne; addytywne; przyrostowe; laser; stapianie; proszek
185 Nagolenniki piłkarskie o zwiększonym stopniu absorbowania energii nagolenniki; piłkarskie; elastyczne; inteligentne; materiały; ciecze; zagszczane; ścinaniem; absorpcja; energii; rozpraszanie; sylikon
186 Włącznik zwarciowy prądu stałego załącznik; zwarciowy; próby; łączeniowe
187 Uzyskiwanie powłok fosfolipidowych na powierzchni metali metodą elektrodepozycji materiały; biozgodne; implantacyjne; hemokompatybilne
188 Funkjonalizacja powierzchni silikonu medycznego w celu jego hydrofilizacji i nadania właściowści antybakteryjnych sylikon; medyczny; inżynieria; biomedyczna; pokrycie; antybakteryjne
189 Cewnik silikownowy pokryty bakteriobójczym hydrożelem cewnik; urologiczny; hydrożel; inżynieria; biomedyczna; pokrycie; antybakteryjne
190 Nowy sposób obróbki stali prowadzący do otrzymania twardej oraz odpornej na ścieranie warstwy wierzchniej oraz wytrzymałego i ciągliwego rdzenia wyrobu obróbka cieplna stali; obróbka cieplno-chemiczna; azotowanie gazowe; azotowanie jarzeniowe; austenit azotowy; ferryt azotowy; nanostrukturyzacja bainityczna; nanobainit
191 Załącznik zwarciowy prądu przemiennego na napięcie probiercze do 25kV załącznik; zwarciowy; próby; łączeniowe
192 Oprogramowanie do analizy defektów w półprzewodnikach analiza; obrazu; defekty; struktury; półprzewodnik; oprogramowanie
193 Metoda regeneracji elektrolitu węglanowego ogniwa paliwowego ogniwa; ogniwo; paliwowe; regeneracja; elektrolitu; elektrolit; węglanowy
194 Kompozyt metalowo-węglowy i polimerowo-węglowy o podwyższonej przewodności cieplnej oraz sposób ich wytwarzania kompozyt; przewodność; cieplna
195 Sposób i układ do separacji impulsów promieniowanie; pomiary; mocy; przetwarzanie; sygnałów; fizyka; jądrowa
196 Synteza bromopochodnych kombretastatyn synteza; organiczna; leki; hamujące; angiogenezę; nowotworu; medycyna; farmaceutyka
197 Sposób uwzględnienia pochodnych stabilności i sterowania w projektowaniu wymuszeń typu Multisine identyfikacja systemów; projektowanie wymuszeń; charakterystyki bodego; statki powietrzne; symulatory lotu; prawa sterowania
198 Sposób obróbki elektroerozyjnej z zastosowaniem płatków grafenowych w dielektryku obróbka elektroerozyjna; warstwa wierzchnia; właściwości powierzchni; grafen; chropowatość powierzchni
199 Hybrydowy układ wytwarzania energii elektrycznej hybrydowe źródło energii; magazyn energii; ogniwo paliwowe; fotowoltaika; przekształtnik energoelektroniczny
200 Filtr zespolony na pasmo L1/E1 do odbiorników GPS/Galileo GNSS; GPS; Galileo; filtr zespolony; ASIC; SoC; VLSI; RFIC; układy scalone; nawigacja; satelitarna
201 Tor wielkiej częstotliwości i przemiany na pasmo L5/E5 do odbiornika GPS/Galileo GNSS; GPS; Galileo; LNA; mieszacz; PLL; ASIC; SoC; VLSI; RFIC; układy scalone; nawigacja; satelitarna
202 Tor wielkiej częstotliwości i przemiany na pasmo L1/E1 do odbiornika GPS/Galileo GNSS; GPS; Galileo; LNA; mieszacz; PLL; ASIC; SoC; VLSI; RFIC; układy scalone; nawigacja; satelitarna
203 Tor pośredniej częstotliwości na pasma L1/E1 oraz L5/E5 do odbiornika GPS/Galileo GNSS; GPS; Galileo; VGA; LPF; ASIC; SoC; VLSI; RFIC; układy scalone; nawigacja; satelitarna
204 Tory przeminy częstotliwości na pasma L1/E1 oraz L5/E5 do odbiornika GPS/Galileo GNSS; GPS; Galileo; mieszacz; symetryzator; ASIC; SoC; VLSI; RFIC; układy scalone; nawigacja; satelitarna
205 Wzmacniacze niskoszumowe na pasma L1/E1 oraz L5/E5 w wersji niezrównoważonej i symetrycznej do odbiornika GPS/Galileo GNSS; GPS; Galileo; LNA; ASIC; SoC; VLSI; RFIC; układy scalone; nawigacja; satelitarna
206 Mikrokontroler Adelit mikrokontroler; SPI; A/C; ASIC; SoC; VLSI; układy scalone; telemedycyna
207 Zintegrowana pompa ładunkowa do konwersji napięcia 1,2 V na 1,5 V kowerter; napięcia; DC-DC; pompa ładunkowa; ASIC; SoC; VLSI; układy scalone
208 Reaktor do prowadzenia procesów chemicznych w plazmie wyładowania ślizgowego wyładowanie; ślizgowe; plazma; nierównowagowa; reaktor; elektroda; centralna; wirowy; przepływ; gazu
209 Sposób całkowicie optycznego sterownia kierunkiem propogacji sygnału optycznego w komórce o geometrii klina wypełnionej domieszkowanym chiralnym nematycznym ciekłym kryształem ciekłe kryształy; chiralne; nematyki; całkowicie; optyczne; przełączniki; układy; logiczne
210 Technologia obróbki cieplnej mająca na celu wytworzenie wielofazowej struktury, dzięki której możliwe jest uzyskanie wysokich parametrów wytrzymałościowych, dużej udarności oraz dużej ciągliwości w stalach konstrukcyjnych stale; wielofazowe; TRIP; hartowanie; izotermiczne; obróbka; cieplna; nanobainit
211 Sposób i urządzenie do identyfikacji odbiorników energii elektrycznej na podstawie widma impedancji lub admitancji elektrotechnika; smart metering; identyfikacja; odbiorniki; elektryczne; urządzenia; pomiarowe
212 Sposób i urządzenie do identyfikacji źródła zakłóceń harmonicznych w sieci elektroenergetycznej na podstawie widma impedancji lub admitancji elektrotechnika; identyfikacja; power quality; źródła; zakłóceń; urządzenia; pomiarowe
213 Akustyczno-konstrukcyjny panel Sandwich panel Sandwich; kratowa warstwa środkowa; trójwarstwowe pasma kompozytowe; komórki ograniczone pasmami; przesłony akustyczne
214 Kratowa warstwa środkowa panelu sandwich kratowa warstwa środkowa; kompozytowe pręty; rdzeń pręta; dwuczęściowa warstwa zewnętrzna; połączenie na zakładkę
215 Cyfrowo-analogowy układ scalony do fizycznej symulacji uszkodzeń i metod generacji wektorów testowych dla cyfrowych układów scalonych CMOS DefSim; bramki logiczne; układ cyfrowy; testowanie; SoC; VLSI; układy scalonel; edukacja
216 Sposób pomiaru odchyleń kątowych względem wiązki laserowej oraz błędów rotacyjnych maszn i interferometr do pomiary tych parametrów błędy rotacyjne; interferometr; mikro-odchylenia; kątowe; pomiary; oś wiązki; laserowej
217 Pneumatyczny naprężacz sieci trakcyjnej sieci trakcyjne górne; urządzenia naprężające; siłowniki pneumatyczne
218 Urządzenie do obciążania kończyn w bieżni ruchowej pomiar siły obciążenia; siła reakcji podłoża; rehabilitacja; parametry lokomocyjne; trening; niepełnosprawnych
219 Dwutorowa ruchoma bieżnia treningowo-pomiarowa z wizualizacją chodu od spodu rehabilitacja; analiza chodu; pomiar parametrów chodu; ocena postępu; platforma pomiarowa; chód; patologiczny; asynchroniczny
220 Badawczo-treningowa bieżnia ruchoma bieżnia; rehabilitacja; trening; badanie chodu; platforma pomiarowa
221 Sposób otrzymywania polimerowo-węglowego materiału ekranującego promieniowanie elektromagnetyczne oraz zastosowanie  
222 Naprężacz mieszkowy sieci trakcyjnej sieci trakcyjne górne; urządzenia naprężające; siłowniki pneumatyczne
223 Innowacyjna technologia obróbki cieplnej stali zapewniająca wysokie właściwości wytrzymałościowe przy zachowaniu dużej ciągliwości obrabianego elementu stale; hartowanie; izotermiczne; bainit; nanomateriały; austenit szczątkowy; odporne na ścieranie; odkształcenia hartownicze
224 Sposób wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej zwłaszcza dla elektronwni fotowoltaicznej pracującej w warunkach częściowego zacienienia energetyka; odnawialna; fotowoltaika; energoelektronika
225 Sposób długoterminowego zabezpieczania przed wpływem środowiska wyrobów z tworzyw sztycznych, zwłaszcza z poli(chlorku winylu) ochrona; starzeniowa; muzealna; zabezpieczanie dowodów
226 Falownik rezonansowy przełączający przy zerowym prądzie z dwoma tranzystorami unipolarnymi energoelektronika; przekształtniki rezonansowe; falowniki; przekształtniki ZCS; tranzystory polowe
228 Przekształtnik rezonansowy przełączający przy zerowym prądzie oparty na tranzystorze HEMT z detektorem przejścia prądu przez zero energoelektronika; przekształtniki rezonansowe; przekształtnik ZCS DC/DC; sterowanie PDM; HEMT; azotek galu
230 Inteligentny absorber energii zderzenia zbudowany z pakowanych próżniowo granulatów zderzenia; absorber; struktury; granulowane
232 Wykorzystanie oleju rzepakowego do ekstrakcji 2-fenyloetanolu olej; rzepakowy; ekstrakcja; 2-fenyloetanol; bioprodukcja; drożdże
234 Pomiar stopnia suchości pary wodnej z użyciem mikrofal energetyka; pomiary; stopień suchości; para; wilgotna; mikrofale; ciągłe
235 Sposób uzyskiwania falowodów optycznych o zmiennej geometrii w komórkach ciekłokrystalicznych ciekłe kryształy; falowody; optyczne; solitony; prowadzenie wiązki
236 Nowe c-glikozydy i sposób otrzymywania nowych c-glikozydów iminocukry; inhibitory; glikozydaz; cukry; proste; leki; substancje; czynne
237 Urządzenie do nanoszenia znaczników na próbki biologiczne oraz sposób nanoszenia znaczników cyfrowa korelacja obrazu; pomiary; próbki biologiczne
238 Reaktor plazmonowo-katalityczny do prowadzenia reakcji chemicznych etanolu z wodą wyładowanie; barierowe; kalizator; kobaltowy; etanol; wodór; eten
239 System zasilania samochodów elektrycznych sieci trakcyjne; samochody elektryczne; zasilanie elektroenergetyczne; minimalizacja akumulatorów
240 Miniaturowy bezsoczewkowy holograficzny projektor obrazów barwnych projekcja; holografia; optyka; dyfrakcja; obrazowanie; kinematografia; wyświelacze
241 Zmywarkowy zasobnik tabletek z własnym systemem wypłukiwania zawartości zasobnik tabletek; zmywarka; dyspenser; hałas
242 Sieć trakcyjna szynowa dwubiegunowa sieci trakcyjne; sieci szynowe; samochody elektryczne; zasilanie elektroenergetyczne
243 Wielokomórkowy układ przekształtnikowy wielowejściowe źródło energii; przekształtnik wielokomórkowy; balansowanie napięć; fotowoltaika; bateria elektrochemiczna; przekształtnik wielopoziomowy
244 Preparat wodo- i chemoodporny oraz sposób otrzymywania preparatu wodo- i chemoodpornego (masa izolacyjna) poprzez recykling odpadów polistyrenu spienionego (styropianu) STYROZOL, recykling, odpady, odzysk surowca, styropian odpadowy, hydroizolacja, preparat wodochronny, preparat chemoodporny, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja przeciwwodna, roztwór gruntujący, powłoka izolacyjna, masa izolacyjna
245 Sposób otrzymywania preparatu wodo- i chemoodpornego (masa izolacyjna) poprzez recykling odpadów polistyrenu spienionego (styropianu) STYROPLAST, recykling, odpady, odzysk surowca, styropian odpadowy, hydroizolacja, preparat wodochronny, preparat chemoodporny, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja przeciwwodna, powłoka izolacyjna, masa izolacyjna
246 Sposób otrzymywania preparatu wodo- i chemoodpornego (masa izolacyjna) poprzez recykling odpadów polistyrenu spienionego (styropianu) i gumy odpadowej STYROGUM, recykling, odpady, odzysk surowca, styropian odpadowy, guma odpadowa, hydroizolacja, preparat wodochronny, preparat chemoodporny, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja przeciwwodna, powłoka izolacyjna, masa izolacyjna
247 Sposób otrzymywania preparatu wodo- i chemoodpornego (masa izolacyjna) poprzez recykling odpadów polistyrenu spienionego (styropianu) i popiołów lotnych STYROFAST, recykling, odpady, odzysk surowca, styropian odpadowy, popioły lotne, hydroizolacja, preparat wodochronny, preparat chemoodporny, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja przeciwwodna, powłoka izolacyjna, masa izolacyjna