/* jk - xs sm md lg */
include uri='design:page_header_searchbox.tpl'

ADJ Nanotechnology

W marcu 2019 r. dzięki inicjatywie pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej została powołana spółka typu spin-off pn. „ADJ Nanotechnology Sp. z o. o.”. Firma będzie specjalizować się w sprzedaży bioaktywnych proszków nanokompozytowych do zastosowania jako surowiec w wytwarzaniu materiałów o właściwościach samosterylizujących.
Na mocy umowy licencyjnej z Politechniką Warszawską firma będzie posiadać licencję na wykorzystanie praw własności dotyczących wytwarzania proszków nanokompozytowych. Będą to produkty objęte pierwszą sprzedażą, charakteryzujące się unikatowymi właściwościami bioaktywnymi. W pierwszym roku działalności priorytetem dla firmy będzie koncentracja na wytwarzaniu i sprzedaży produktów flagowych oraz ich zastosowanie w innowacyjnych powłokach lakierniczych. Wykorzystywana w produkcji własnej technologia zol-żel umożliwia dużą elastyczność w doborze surowców do syntezy, natomiast sam proces można określić, jako tzw. „one-pot” (tj. w jednym naczyniu), gdzie do mieszaniny reakcyjnej dodawane są poszczególne substraty reakcji, a następnie odbywa się intensywne mieszanie w celu uzyskania odpowiedniej homogenizacji i/lub rozpuszczenia składników. Dalsza obróbka obejmuje proces żelowania, suszenia i obróbkę termiczną. Umożliwia to uzyskiwanie nanoproszków o unikatowym składzie chemicznym. Do mieszaniny reakcyjnej można wprowadzać także inne surowce sypkie, które zostają następnie pokrywane nanocząstkami o składzie odpowiadającym zawartym w mieszaninie substratom. W ten sposób powstaje nanostruktura hybrydowa, której skład chemiczny i parametry można w łatwy sposób dopasować do szczegółowych wymagań odbiorcy końcowego. Ograniczenie przy tym stanowi jedynie wyobraźnia klienta, konieczność zapewnienia konkretnych funkcjonalności oraz oczywiście koszty. Otrzymywane nanoprodukty mogą przy tym posiadać unikatowe cechy funkcjonalne. Tym samym, proces wytwarzania nanomateriałów w firmie ADJ Nanotechnology charakteryzuje wysoka innowacyjność. Przemawiają za tym: prosta koncepcja, elastyczność produkcji oraz praktycznie nieograniczona kombinacja możliwych składów chemicznych wytwarzanych nanoproduktów.    

W ramach rozwoju swojej działalności ADJ Nanotechnology planuje poszerzać swoją ofertę o inne składy nanoproszków do zastosowań w wymienionych obszarach. Spółka będzie elastycznie dopasowywać swoją ofertę i zakres działalności do oczekiwań i rozwoju rynku nanotechnologicznego w Polsce i Europie. Celem jest również rozwój przemysłowej technologii produkcji oraz dystrybucja własnych i licencjonowanych nanoproduktów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju rynku. Firma będzie także przykładać dużą uwagę do budowania stałych relacji biznesowych z posiadanymi kluczowymi odbiorcami sprzedawanych nanomateriałów.

www.adjnanotechnology.pl