/* jk - xs sm md lg */
include uri='design:page_header_searchbox.tpl'

Inkubator Innowacyjności+

Celem programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności
w zakresie komercjalizacji.

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej w konsorcjum z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
i PIAP-Scientech przystąpili do realizacji projektu w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +” finansowanego ze środków MNiSW. W projekcie planowane jest doprowadzenie do komercjalizacji 15 innowacyjnych projektów - wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy PW, a prawo własności przemysłowej należy do Uczelni. Do realizacji tego celu przewidziane są środki finansowe w wysokości do 100 tys. zł/projekt – na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych obejmujących m.in. dodatkowe testy laboratoryjne, dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off.

Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów (utworzonych do dnia 31 grudnia 2015 r.) prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz nauki.

Wsparcie jest skierowane do uczelni oraz utworzonych przez uczelnie spółek celowych, o których mowa w art. 86 a lub 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). W celu realizacji zadań może zostać utworzone konsorcjum, którego liderem będzie ww. podmiot. Członkiem konsorcjum może być uczelnia, spółka celowa utworzona przez uczelnię, spółka utworzona przez instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572) oraz spółka utworzona przez instytut badawczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 i 1079).